Orientación a padres y Terapia familiar

Teràpia familiar

La família representa el nucli fonamental per al desenvolupament integral de la persona i compleix una funció educativa, socialitzadora, protectora i afectiva, entre d’altres. Tanmateix, és habitual que es produeixin conflictes entre els membres que componen el nucli familiar.

La teràpia familiar és un model d’intervenció psicoterapèutica que té com a objectiu resoldre les situacions de conflicte i malestar en la família quan algun dels seus membres té dificultats o sorgeixen crisis familiars. Es basa en el fet del paper clau que les relacions familiars juguen en l’equilibri emocional de cada membre de la família. Al llarg de les sessions, es convoca a diferents membres de la família o a tots els seus membres a la vegada, en funció de les necessitats i l’evolució del tractament. Com que no és fàcil reunir tots els membres de la família, a l’inici del tractament es defineixen uns objectius clars, i la teràpia se centra en l’observació i introducció de canvis en els patrons de relació familiar per assolir aquests objectius.

La teràpia familiar és adequada per tractar els tipus de problemes següents:

  • Problemes de comunicació familiar
  • Dificultats a l’hora d’afrontar canvis importants en la família (mort, divorci, malaltia, adopció, canvis laborals, problemes financers)
  • Aspectes inherents al cicle vital (naixement d’un fill, entrada a l’adolescència, moment en què els fills se’n van de casa)
  • Problemes de parella (manca de comunicació, infidelitat, incompatibilitat, discrepàncies en l’estil educatiu)
  • Trastorns emocionals i conductuals en nens, adolescents i adults (trastorns mentals, addiccions, problemes de comportament)

En definitiva, es tracta d’utilitzar el potencial que té la família per ajudar els seus membres de manera individual i col·lectiva. Gràcies a la participació conjunta de la família en el procés d’identificar problemes, entendre i valorar les necessitats dels altres membres, identificar les fortaleses i debilitats de la família i desenvolupar habilitats de comunicació i resolució de conflictes, es podran començar a introduir canvis útils i duradors en la vida dels seus membres i en la relació que mantenen entre ells.