Grups d’habilitats socials per nens i adolescents

En què consisteixen els grups d’habilitats socials?

Les habilitats socials són les capacitats que desenvolupa una persona que li permeten relacionar-se. Comprenen des de comportaments molt bàsics com escoltar, compartir interessos o respectar els altres, fins a habilitats més complexes com la comunicació assertiva, la resolució de conflictes o dir no quan s’està en desacord. Els dèficits en aquestes habilitats s’han relacionat amb el desenvolupament d’una autoestima baixa, problemes de conducta i dificultats acadèmiques.

A causa del fet que les habilitats socials s’adquireixen principalment a través de l’aprenentatge, els grups d’habilitats socials ofereixen un entorn ideal perquè els nens puguin millorar les seves habilitats socials a través de la informació proporcionada en el grup, l’observació i la imitació dels companys i l’assaig in situ de noves habilitats socials.

En quins casos és útil fer participar un nen en un grup d’habilitats socials?

Hi ha alguns indicadors que ens permeten identificar un nen amb dèficit d’habilitats socials:

  • Es mostra excessivament inhibit.
  • Li costa expressar les seves preferències i no defensa els seus drets.
  • Mostra dificultats en la comunicació (per exemple, no respecta els torns de paraula i li costa iniciar o mantenir una conversa).
  • No sap com unir-se a grups d’altres nens, de manera que sol acabar aïllant-se.
  • Els companys el molesten i se sent intimidat en algunes ocasions.
  • Prefereix estar amb nens més petits que amb els de la seva edat.
  • Sovint discuteix o agredeix altres nens, especialment després d’una frustració.
  • Busca l’atenció dels altres de manera inadequada.
  • Té problemes de relació amb els adults (professors, pares o altres persones).

Els grups d’habilitats socials es formen tenint en compte que els nens comparteixin característiques similars, com el tipus de problemes, l’edat, interessos personals, objectius terapèutics i disponibilitat.

Avantatges dels grups d’habilitats socials

Els grups d’habilitats socials tenen com a objectiu principal millorar la interacció social a través de l’aprenentatge d’habilitats socialment adaptades; però, a més, el format grupal proporciona altres avantatges.

En primer lloc, la pertinença a un grup és important per a aquests nens perquè moltes vegades s’han sentit exclosos i rebutjats per grups d’iguals. Gràcies al fet que els problemes que presenten els nens del mateix grup són similars, generalment se senten identificats amb altres membres. Aquest sentiment, d’una banda, els ajuda a pensar que no estan sols davant del problema i, de l’altra, es tradueix en actituds de suport i ajuda cap als companys. En el grup es comparteixen tant els problemes com els recursos per afrontar-los, la qual cosa ofereix noves idees i maneres de gestionar situacions conflictives. A més, el grup serveix com a escenari d’aprenentatge, de manera que les dificultats que puguin sorgir entre companys són molt valuoses, ja que se solucionen dins del grup i tots poden extreure’n un aprenentatge útil.

Com es potencia l’aprenentatge en els grups d’habilitats socials?

Les habilitats que s’aprenen en el grup s’han de posar en pràctica en altres entorns de l’infant. Per a això, és útil la intervenció dels pares. Reforçar l’infant en la pràctica dels recursos apresos a la teràpia grupal en diferents contextos (casa, escola, activitats, etc.) és essencial perquè la millora es mantingui.

Una altra manera de generalitzar els aprenentatges és mitjançant la planificació de sortides per reunir-se amb la resta de nens del grup, amb la participació també de pares i terapeutes. Per exemple, dur a terme una activitat, fer una excursió o fins i tot anar al parc pot consolidar l’aprenentatge.